Regulamin serwisu i forum KochamSzanty.pl

REGULAMIN SERWISU ORAZ FORUM KOCHAMSZANTY.PL

 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony kochamszanty.pl.  W szczególności prawa i obowiązki Użytkowników, a także postanowienia dotyczące korzystania z Forum.

 

Spis treści

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO.. 15

 

 

 

 

 

§1 INFORMACJE OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
 2. Serwis prowadzi platformę edukacyjną i informacyjną dla Użytkowników, dostępną pod adresem https://www.kochamszanty.pl , na której udostępnia treści w podziale na m.in. następujące kategorie:
 1. wywiady,
 2. artykuły,
 3. webinary,
 4. koncerty/wydarzenia,
 5. zespoły,
  1. Serwis zawiera następujące treści: teksty, zdjęcia, materiały video, materiały multimedialne itp., które mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz logotypy, linki przekierowujące do innych stron internetowych.
  2. W celu skontaktowania się z Serwisem, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: kontakt@kochamszanty.pl w godzinach: 8.00 – 16.00
 6. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 7. Zasoby podane w Serwisie, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług, świadczonych użytkownikom. Dane te podane zostały wyłącznie w celach wskazanych w Regulaminie Serwisu.

 

§2 DEFINICJE

 1. Użytkownikosoba korzystająca z Serwisu i treści umieszczonych w Serwisie, posiadająca Konto Użytkownika, której został przyznany dostęp do Serwisu przez Administratora Serwisu,
 2. Administrator Serwisu – Radosław Rzążewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARCHE Radosław Rzążewski z siedzibą w Mszczonów (96-320) przy ul. Jeżynowej, nr 1, NIP: 8241378916,
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu, dostępny pod adresem url: https://www.kochamszanty.pl/regulamin-serwisu-forum/ ,
 4. Serwis – grupa powiązanych ze sobą tematycznie witryn internetowych należących do Administratora Serwisu, w tym także Forum,
 5. Forum – forum znajdujące się pod adresem: https://www.kochamszanty.pl/forum, służące wymianie poglądów i opinii na tematy prezentowane w Serwisie, do którego mają dostęp Użytkownicy w ramach utworzonego Konta Użytkownika,
 6. Materiały – teksty, komentarze, zdjęcia, filmy oraz wszelkie inne treści zamieszczone przez Użytkowników Serwisu, zgodne z niniejszym Regulaminem,
 7. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca zarejestrowane w Serwisie Konto Użytkownika,
 8. Konto Użytkownika – indywidualne konto, zakładane w związku z korzystaniem z Forum,
 9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Użytkownikiem w ramach Serwisu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa,
 11. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny,
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE,
 13. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych),
 14. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

 

§3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Serwis oferuje Materiały dostępne w Serwisie do korzystania dla Użytkowników oraz Użytkowników Forum po otrzymaniu przez nich dostępu do Konta Użytkownika.
 2. Każdy materiał udostępniony w Serwisie ma charakter informacyjny.
 3. Administrator Serwisu udostępnia nieodpłatnie Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Użytkownik może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.

 

§4 WYMAGANIA TECHNICZNIE

 1. Użytkownik może korzystać z udostępnionych funkcji Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu oraz innych Użytkowników.
 2. Do skorzystania z Serwisu potrzebne są:
 3. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
 4. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 5. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail – w przypadku korzystania z Forum lub innych formularzy w ramach Serwisu,
 6. aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf.– w przypadku udostępnienia możliwości pobierania takich plików z poziomu Serwisu.
 7. Administrator Serwisu zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwaniu, modyfikacji lub zniekształceniu danych osobowych i informacji przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 8. Administrator Serwisu podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

 

§5 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. W ten sam sposób przy wykonywaniu swoich zobowiązań działa Administrator Serwisu.
 3. W ramach korzystania z Serwisu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
  1. rozsyłania i umieszczania w ramach Serwisu spamu,
  2. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Serwisie.
 4. Nakazuje się:
  1. Korzystanie z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
  2. Korzystanie z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie;
  3. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Serwisu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną w Regulaminie licencją.

 

§6 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów informacyjnych dostępnych w Serwisie w sposób niezgodny z prawem czy też do własnych celów Użytkownika ani za działania czy zaniechania Użytkownika podejmowane na ich podstawie.  W szczególności, tyczy się to artykułów czy treści edukacyjnych.
 2. Treści przedstawione w Serwisie nie stanowią porad czy wskazówek specjalistycznych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli Użytkownik chce uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, powinien skontaktować się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem Serwisu na podane dane kontaktowe.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za składane podczas współpracy fałszywe dane i oświadczenia, które mogą wywrzeć jakiekolwiek skutki prawne.
 4. Treści umieszczone w Serwisie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.

§7 OBOWIĄZKI I PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator Serwisu podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 2. Administrator Serwisu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik jest uprawniony poinformować Administratora Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Użytkownika osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika bez uprzedniej, wyraźnej zgody Administratora Serwisu.
 4. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 5. W celu usunięcia konta Użytkownika należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Administratora Serwisu o woli jego usunięcia.

 

§8 FORUM – REJESTRACJA KONTA ORAZ ZASADY UŻYTKOWANIA

 1. Aby korzystać z Forum kochamszanty.pl, należy zarejestrować się jako Użytkownik i posiadać Konto Użytkownika.
 2. Celem rejestracji do Forum, należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając:
  1. Nazwę Użytkownika,
  2. Adres e-mail,
  3. Hasło,
  4. Zaakceptować Regulamin i politykę prywatności.
 3. Użytkownik ma możliwość (dobrowolnie) zaznaczenia wskazanych w tym miejscu zgód: marketingowej i handlowej oraz zapisu na newsletter.
 4. Następnie Użytkownik powinien użyć przycisku “Utwórz nowe konto”, celem zakończenia procesu rejestracji Konta.
 5. Na podany przez Użytkownika adres e-mail, zostaną przesłane informacje związane
  z założeniem konta oraz link aktywacyjny. Po kliknięciu w niego, Konto zostaje utworzone, a Użytkownik może z niego korzystać.
 6. Użytkownik nie może dokonać rejestracji w Forum anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 7. W przypadku założenia konta Użytkownika, Administrator Serwisu świadczy na rzecz Użytkownika usługę polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta Użytkownika oraz zapewnianiu Użytkownikowi możliwości dostępu do Konta poprzez mechanizm logowania. Usługa ta świadczona jest na rzecz Użytkownika nieodpłatnie.
 8. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 9. Użytkownik loguje się do Konta Użytkownika poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
 10. Użytkownik ma prawo do przeglądania wpisów, zamieszczenia komentarzy a także dodawania Materiałów.
 11. Dodając komentarz lub Materiały Użytkownik akceptuje warunki określone w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania, w szczególności zabrania się:
  1. umieszczania Materiałów obraźliwych, wulgarnych, naruszających dobra osobiste osób trzecich,
  2. umieszczania Materiałów propagujących przemocy, agresję, alkohol, środki odurzające, narkotyki oraz pornografię,
  3. umieszczana Materiałów naruszających prawa Administratora Serwisu,
  4. umieszczania Materiałów o charakterze spamu.
 12. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do moderowania Forum, a także usuwania Materiałów i komentarzy niezgodnych z postanowieniami Regulaminu.
 13. Publikowanie na Forum informacji handlowych, reklam, materiałów promocyjnych oraz innych treści o charakterze komercyjnym lub spamu, bez uprzedniej zgody Administratora Serwisu jest zabronione.
 14. Użytkownik umieszczający Materiały autorstwa innych osób, zobowiązany jest do oznaczenia twórcy tego Materiału oraz ponosi pełną odpowiedzialność za zgodne z prawem wykorzystywanie takich Materiałów. Zwalnia tym samym z jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora Serwisu.
 15. Użytkownik umieszczający na Forum Materiały oraz zdjęcia własnego autorstwa, na których został utrwalony jego wizerunek, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadcza, że wyraża zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie wizerunku w Serwisie https://www.kochamszanty.pl bez ograniczenia czasowego i terytorialnego w celach informacyjno-promocyjnych związanych z działalnością Forum oraz Serwisu przez kadrowanie, obróbkę cyfrową, itp. Zgoda dotyczy fotografii i nagrań audiowizualnych utrwalonych na Forum oraz obejmuje takie formy publikacji jak: umieszczenie, udostępnienie, publikację w związku z korzystaniem z Forum.

§9 WYPOWIEDZENIA UMOWY I USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. W wypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, Administrator Serwisu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu Konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail.
 2. W wypadku Użytkowników będących Konsumentami Administrator Serwisu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną i usunąć Konto Użytkownika lub pozbawić go prawa do korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu i Konta Użytkownika w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta, Forum i Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora Serwisu, kopiuje treści i materiały Administratora Serwisu lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Administratora Serwisu (narusza prawa autorskie i prawa własności intelektualnej), podaje Administratorowi Serwisu dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Serwisu i Konta Użytkownika w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
 3. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
 4. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 5. W celu usunięcia Konta Użytkownika należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Administratora Serwisu o woli jego usunięcia.
 6. Administrator Serwisu informuje, że usunięcie Konta Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, szczególnie z Forum. Wskutek usunięcia Konta Użytkownika przez Administratora Serwisu Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio w ramach jego Konta.

§10 REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych w ramach Serwisu.
 2. Reklamacje mogą być przesyłane na adres e-mail Administratora Serwisu: kontakt@kochamszanty.pl.
 3. Administrator Serwisu w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania reklamacji ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Użytkownika opisu reklamacji oraz danych kontaktowych, w tym adresu e-mail. Użytkownik może w tym celu skorzystać z formularza reklamacyjnego, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

§11 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 1. Wszelkie Materiały dostępne w Serwisie, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Administratora Serwisu lub podmiotów trzecich tworzących je w ramach Serwisu.
 2. Administrator Serwisu udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Materiałów umieszczonych w ramach Serwisu. Użytkownik w ramach Serwisu upoważniony jest do korzystania z zasobów Serwisu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 3. utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie tylko na dedykowanej platformie (Koncie Użytkownika) utrzymywanej przez Administratora Serwisu.
 4. Licencja, o której mowa w niniejszym paragrafie jest ważna przez czas trwania dostępu do Serwisu i udzielona jest nieodpłatnie.
 5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści i materiałów udostępnionych przez Administratora Serwisu bez jego zgody może stanowić naruszenie przepisów prawa i rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator Serwisu może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości zasobów Serwisu, jak i ich części:
 7. udostępnianie i prezentowanie zasobów Serwisu osobom trzecim,
 8. publikowanie zasobów Serwisu niezależnie od formy publikacji,
 9. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 10. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby zasoby Serwisu, w szczególności Forum, nie zostały ujawnione osobom niepowołanym/trzecim.
 11. W przypadku zamiaru wykorzystania zasobów Serwisu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Administratora Serwisu lub autora Materiałów.
 12. Administrator Serwisu jest uprawniony do okresowej aktualizacji zasobów Serwisu w szczególności wydarzeń, szkoleń, VOD, czy pozostałych Materiałów.

 

§12 INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator Serwisu. Administrator Serwisu samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować się z Administratorem Serwisu można używając danych zawartych w niniejszym regulaminie.
 2. Dane osobowe Użytkownika podawane w formularzach znajdujących się w Serwisie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (utrzymywania Konta Użytkownika) i obsługi Użytkownika związanej z zawartą umową.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 4. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 6. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 7. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 8. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 9. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora Serwisu. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 11. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.
 12. Dane osobowe Użytkownika będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter), kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Serwisu, itp.
 13. W związku z faktem, że Administrator Serwisu korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Google, itp. dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield lub tym, którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych poprzez:

– współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

– stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,

– stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

 1. Użytkownika ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Użytkownika posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Użytkownika.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownika i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator Serwisu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych przez Serwis, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.kochamszanty.pl/polityka-prywatnosci/

 

§13 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Administrator Serwisu wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Użytkownik może skorzystać ze zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 4. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie na podstronie: Regulamin.
 2. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okazało się nieważne w całości lub w części pozostała część Regulaminu pozostanie w mocy. Nieważne postanowienie należy zastąpić postanowieniem, którego sens prawny i ekonomiczny będzie najbliższy woli Użytkownika, jak i Serwisu wyrażonych w Regulaminie.
 3. Umowy zawierane poprzez Serwis i Administratora Serwisu oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 15 lipca 2020 r.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko: …………………………….

Nazwa Użytkownika: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Data powstania zdarzenia: …………………………….

 

ARCHE Radosław Rzążewski

Jeżynowej nr 1,

96-320 Mszczonów

Reklamacja

Niniejszym zawiadamiam, iż podczas korzystania przeze mnie z serwisu kochamszanty.pl / Forum kochamszanty.pl* [*zaznaczyć właściwe] w dniu ______________________________________ miało miejsce następujące zdarzenie: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ [informacja o zdarzeniu, jego opis]

Zdarzenie zostało stwierdzone w dniu ______________________________.

Z uwagi na powyższe, żądam:

__________________________________________________________________________________________.

 

Data: ____________________Podpis Użytkownika: __________________

Skip to content